Astia Logo

Regulamin grzyby suszone sklep

§ 1 Informacje ogólne

 1. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepów internetowych dostępnych pod adresami https://grzybysuszone-sklep.pl oraz https://driedmushrooms-shop.com zwanych dalej „Sklepy”.

 2. Sklepy internetowe wymienione w paragrafie 1 punkcie 1 , prowadzone są przez Firma Handlowa Astia Mateusz Góra z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Syreńskiego 12 30-698 Kraków NIP: 679-294-41-38 REGON: 367546944

 3. Zakupy w sklepie internetowym https://grzybysuszone-sklep.pl oraz https://driedmushrooms-shop.com mogą dokonywać osoby fizyczne lub prawne po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.

 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepów.

 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepów.

 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepów), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepów.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia – element oprogramowania w Sklepie umożliwiające złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 15. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

 16. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.

 17. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 18. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (rodzaj dostawy klient wybiera z możliwych wariantów dostępnych w sklepie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy jest oddzielną pozycją na dokumencie stwierdzającym zawarcie umowy.

 § 2 Kontakt ze Sklepem internetowym

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Syreńskiego 12, 30-698 Kraków

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@astiagrzby.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 537-902-807 lub +48 888-789-453

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów e-mail oraz numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 § 3 Zasady składania Zamówienia na grzyby suszone

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”

 2. Po dokonaniu wyboru kolejnych pozycji, będą one automatycznie dodawane do koszyka.

 3. Po dodaniu ostatniego produktu, należy kliknąć w ikonę koszyka, lub wybrać opcję, „Przejdź do kasy”

 4. Na tym etapie, można edytować zawartość koszyka.

 5. Po zweryfikowaniu zawartości koszyka, należy kliknąć w „Zaktualizuj koszyk”

 6. Następnie klikamy „Przejdź do kasy”.

 7. W lewej kolumnie, należy uzupełnić dane odbiorcy, wraz z adresem dostawy, opcjonalnie nazwą firmy oraz numerem NIP.

 8. Kolejnym krokiem jest wybór metody płatności. I postępowanie zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, w przypadku wybrania płatności online.

 9. Dodatkowo można nanieść uwagi do zamówienia, w odpowiednim polu po lewej stronie (dół kolumny)

 10. Ostatnim etapem, jest informacja o zawarciu umowy i przesłanie potwierdzenia na wskazany podczas zamówienia adres e-mail, odpowiedniej informacji nt. dokonanego zakupu.

§ 4 Oferowane metody dostawy oraz płatności za grzyby suszone

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Przesyłka kurierska,

 • Paczkomat InPost

 • Opłata za przesyłkę jest ujednolicona dla wszystkich form dostawy

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 • Płatność kartą płatniczą.

 • Przelewy24

 • PayPal

 § 5 Wykonanie umowy sprzedaży grzybów suszonych

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 3 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej Klienta, który podał w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności przed potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedającego.

 4. Przy zakupie Klient zobowiązany jest do podania adresu dostawy lub numeru paczkomatu z adresem, telefonu kontaktowego, adresu e-mail.

 5. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT

 § 6 Termin dostawy grzybów suszonych

 1. Wysyłka towaru nastąpi w terminie 1-2 dni roboczych. W ostatnim kwartale danego roku czas wysyłki może się wydłużyć.

 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski oraz UE. W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego.

 3. Sprzedawca po zawarciu umowy oraz wysłaniu zamówionego towaru, poda numer przesyłki w celu śledzenia zamówienia.

§ 7 Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są grzyby suszone zgodne z załączonymi na stronie internetowej Sklepu specyfikacjami jakościowymi.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi grzyby zgodne ze specyfikacjami.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na adres Sprzedawcy według danych kontaktowych podanych w niniejszym Regulaminie

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 2 niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zastrzega prawo do powołania Certyfikowanego Grzyboznawcy w celu zbadania zasadności reklamacji.

 8. Uzasadniona i uznana przez Sprzedawcę reklamacja skutkuje zwrotem kwoty zakupu oraz kosztów dostarczenia i zwrotu towaru. Zwrot należności nastąpi przelewem bankowym na konto Klienta w terminie 3 dni roboczych.

§ 8 Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu.

W przypadku chęci zwrotu produktu nie może on zostać otwarty.

Zapakowany oryginalnie produkt należy odesłać po wcześniejszym ustaleniu mailowym.

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.

Przesyłki za pobraniem nie są odbierane.

Po dokonanym zwrocie oraz sprawdzeniu stanu produktu niezwłocznie zwracany jest koszt produktu (koszty przesyłek nie są zwracane)

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne - jest to produkt spożywczy.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

 § 10 Dane osobowe w Sklepie internetowym Astia grzyby suszone

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1.  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/